Përmbaruesit Privat pajisen me certifikata

Sot nё ndërtesën e Ministrisë se Drejtësisë do tё bёhet shpërndarja e certifikatave pёr kandidatët tё cilёt e kanё dhёnё provimin pёr Përmbarues Privat.

Shpërndarjen e certifikatave do ta bёnё Ministrja e Drejtësisë, znj. Dhurata Hoxha.

Për këtë takim është paraparë që Ministrja Hoxha t’iu drejtohet kandidatëve me një fjalim.